Les­kó Ist­ván

Szö­vet­ke­ze­ti el­nök,

Sá­ros­pa­tak

baz_01_172_lesko_istvan_1.jpgMa már di­vat­ja­múlt je­len­ség, de min­den­kép­pen Les­kó Ist­ván áll­ha­ta­tos­sá­gát di­csé­ri, hogy ezer­ki­lenc­száz­hat­van­hét óta az Épí­tô- és Sze­re­lô­ipa­ri Szö­vet­ke­zet lett és ma­radt az el­sô és egyet­len mun­ka­he­lye Sá­ros­pa­ta­kon. Vil­lany­sze­re­lô ta­nu­ló­ként ke­rült a cég­hez. Szor­gal­ma foly­tán és mun­ka mel­let­ti ta­nu­lá­sa ré­vén a vil­lany­sze­re­lô cso­port ve­ze­tô­je lett. Ezer­ki­lenc­száz­nyolc­van­hat­ban az elô­zô el­nök – Mi­zsák Ber­ta­lan – sú­lyos meg­be­te­ge­dé­se mi­att, elôbb nyolc hó­na­pig meg­bí­zott, majd ez­után meg­vá­lasz­tott el­nö­ke lett a szö­vet­ke­zet­nek. Ezt a mun­ka­kört töl­ti be nap­ja­ink­ban is. Ter­mé­sze­te­sen vol­tak ne­héz mo­men­tu­mok is a szö­vet­ke­zet éle­té­ben, de eze­ket is si­ke­rült meg­fe­le­lô át­szer­ve­zés­sel, ru­gal­mas üz­let­po­li­ti­ká­val túl­él­ni. A leg­na­gyobb pró­ba­té­telt a nyolc­va­nas-ki­lenc­ve­nes évek for­du­ló­ján be­kö­vet­ke­zett át­ala­ku­lás je­len­tet­te, ami­nek kö­vet­kez­té­ben egyik nap­ról a má­sik­ra el­ve­szí­tet­ték meg­ren­de­lô­ik 50%-át. Mint az ezer­ki­lenc­száz­öt­ven­há­rom­ban szü­le­tett ve­ze­tô mond­ja, ez a hely­zet ezt a szö­vet­ke­ze­tet is „meg­re­zeg­tet­te”, még­pe­dig ala­po­san. Több év­ti­ze­des part­ne­ri kap­cso­la­tok fosz­lot­tak sem­mi­vé, min­den át­me­net nél­kül meg­szûn­tek a ko­moly be­ru­há­zá­sok is.

Két­fé­le mód kí­nál­ko­zott a hely­zet át­hi­da­lá­sá­ra: csök­ken­tet­ték a sze­re­lô­ipa­ri lét­szá­mot, ugyan­ak­kor nö­vel­ték az épí­tô­mes­te­ri ka­pa­ci­tást, hi­szen ezen a te­rü­le­ten vál­to­zat­la­nul volt mun­ka. A kény­szer­le­épí­tés és a szer­ke­zet át­ala­kí­tás hoz­ta lét­re azt a struk­tú­rát, amely­nek kö­szön­he­tô­en ma is sta­bil mun­ka­he­lyet je­lent a szö­vet­ke­zet, a min­den­na­pos pi­a­ci har­cok el­le­né­re is. Je­len­leg száz­hat­van dol­go­zó ta­lál itt biz­tos meg­él­he­tést. El­ér­ték az egy­mil­li­árd fo­rin­tos ár­be­vé­telt úgy, hogy mun­ká­juk­ban meg­ha­tá­ro­zó az épí­tô­ipar. Kü­lö­nö­sen ak­kor ér­té­kes ez az ered­mény, ha fi­gye­lem­be ves­­szük, hogy a tér­ség­ben hét nagy épí­tô­ipa­ri cég ment csôd­be a vál­to­zá­so­kat kö­ve­tô­en.

A ki­lenc­ve­nes évek ele­jén jó ka­pasz­ko­dót je­len­tett a be­áram­ló kül­föl­di tô­ke is. En­nek ré­vén biz­to­sí­tott mun­kát Sze­ren­csen a Nest­lé, Sá­tor­al­ja­új­hely­en a do­hány­gyár és a tér­ség­be te­le­pült kül­föl­di szô­lô­ér­de­kelt­sé­gek kö­zül jó né­hány­ban. Ez utób­bi meg­bí­zá­sok el­nye­ré­sé­ben so­kat se­gí­tett az a tény, hogy ezen a te­rü­le­ten szá­mos re­fe­ren­cia­mun­ká­val ren­del­ke­zett a szö­vet­ke­zet.

1998-­tól ISO mi­nô­sí­tés­sel is ren­del­kez­nek, ami alap­ve­tô fel­té­te­le a szak­mai to­vább­lé­pés­nek, sôt a pá­lyá­za­tok je­len­tôs ré­sze csak az ilyen cé­gek szá­má­ra ad meg­bí­zást.

A mai kö­rül­mé­nyek kö­zött meg­áll­ni lát­szik a kül­föl­di tô­ke be­áram­lá­sa, mun­kát csak bel­föl­di meg­ren­de­lôk­tôl re­mél­het a szö­vet­ke­zet. Nem né­hány nagy, ha­nem sok ki­sebb mun­ka ké­pe­zi a be­vé­telt. Eze­ket so­rol­ja di­csek­vés nél­kül, de elé­ge­det­ten az el­nök úr:

– Je­len­leg a mû­em­lék épü­le­tek hely­re­ál­lí­tá­sa kö­ti le épí­tô­ipa­ri ka­pa­ci­tá­sunk dön­tô ré­szét. Szir­ma­be­se­nyô, Fü­zér­rad­vány kas­té­lya­i­nak re­konst­ruk­­ció­ja mel­lett Mo­no­kon és Tolcs­ván is vég­zünk kas­tély­fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat ma­gán, vagy kor­mány­za­ti meg­ren­de­lés­re. A fü­zé­ri és a sá­ros­pa­ta­ki vár re­konst­ruk­ci­ós mun­ká­la­ta­it is ná­lunk ren­del­ték meg. Az Eg­ri Ér­sek­ség is meg­ren­de­lô­ink kö­zé tar­to­zik évek óta. Sá­tor­al­ja­új­he­lyen ál­ta­lá­nos is­ko­lát, En­csen temp­lo­mot épí­tet­tünk szá­muk­ra. Ezek mel­lett két pa­ró­ki­át is épí­tünk, az egyi­ket Olasz­lisz­kán, a má­si­kat Pál­há­zán. Min­ket bíz­tak meg Vá­mos­új­fa­lu új pol­gár­mes­te­ri hi­va­ta­lá­nak fel­épí­té­sé­vel is. Ezek mel­lett részt ve­szünk egy tíz­ezer négy­zet­mé­te­res üzem­csar­nok fel­újí­tá­sá­ban, két pan­zi­ót is épí­tünk, az Észak­er­dô Rt. pe­dig év­ti­ze­dek óta fo­lya­ma­tos part­ne­rünk, te­hát nem va­gyunk hí­ján a mun­ká­nak.

– En­nek el­le­né­re úgy ér­zem, hogy a tér­ség­ben erô­sen meg­csap­pant a be­fek­te­té­si kedv, szû­kí­tett költ­ség­ve­tés, egy­sze­rû­sí­tett ter­vek jel­lem­zik a mai ál­la­po­tot. Fej­lôd­ni viszont kö­te­le­zô. Mi nem a lét­szám nö­ve­lé­sé­ben, nem a du­nán­tú­li mun­ka­le­he­tô­sé­gek fel­ku­ta­tá­sá­ban, ha­nem a kor­sze­rû gé­pe­sí­tés­ben a jó mun­ka­fel­té­te­lek biz­to­sí­tá­sá­ban lát­juk en­nek a le­he­tô­sé­gét. Rend­sze­res szak­mai to­vább­kép­zé­sek­kel se­gít­jük dol­go­zó­in­kat a jó mi­nô­sé­gû mun­ka­vég­zés­hez. Gon­dunk van azon­ban az után­pót­lás­sal an­nak el­le­né­re, hogy min­den szük­sé­ges szak­te­rü­le­ten in­dí­tunk szak­mun­kás­kép­zést a cég meg­ala­ku­lá­sa óta, és a fel­sza­ba­dult szak­mun­ká­so­kat al­kal­maz­zuk is. Szük­sé­günk len­ne kô­mû­ves­re, asz­ta­los­ra, de nem­csak szak­mun­kás­ra, ha­nem tech­ni­kus­ra, mér­nök­re is.

So­rol­ja a hi­bá­kat, az oko­kat egy­más után, mint­ha Ti­borc pa­na­sza szól­na ez­red­for­du­lós hang­sze­re­lés­ben. En­nek el­le­né­re nem lát­szik kis­hi­tû­nek, hi­szen si­ke­re­sen le­ve­zé­nyel­te az új tí­pu­sú szö­vet­ke­zet­té ala­ku­lást, le­cse­rél­te a gép­jár­mû­par­kot, hi­szen a száz­hat­van dol­go­zó szál­lí­tá­sát is ma­guk biz­to­sít­ják, emel­lett a kor­sze­rû gé­pe­ket és tech­ni­kai be­ren­de­zé­se­ket is be­sze­rez­ték – a va­ko­ló­gép­tôl a be­to­no­zó­gé­pen át a leg­kor­sze­rûbb ké­zi­szer­szám­okig. Gya­kor­la­ti­lag, ami nye­re­sé­gük kép­zô­dött, an­nak dön­tô ré­szét a tech­ni­kai esz­kö­zök fej­lesz­té­sé­re for­dí­tot­ták – a tag­ság egyet­ér­té­sé­vel. Ilyen gár­da mel­lett pe­­dig nincs ok az el­ke­se­re­dés­re.
Szem­mel lát­ha­tó­an ezt gon­dol­ja Les­kó Ist­ván is, hi­szen ô az el­nök.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 2. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2001.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése