Keresés életrajzi adatok szerintKözépfokú tanulmányokSzlovákia

Szalay József

Nyugdíjas főesperes – prépost, Ináncs – Miskolc Szalay József katolikus és magyar, és mind a kettőért megszenvedett. Mivel a trianoni döntés miatt nem valósulhatott meg élete nagy álma, hogy szülőföldjén... Tartalom megtekintése

Ho­mon­nay Nán­dor

Nyu­gal­ma­zott is­ko­la­igaz­ga­tó, test­ne­ve­lő ta­nár, Sá­tor­al­ja­új­hely A XX. szá­zad ma­gyar tör­té­nel­me hol meg­aláz­ta, hol fel­emel­te, oly­kor gro­teszk hely­ze­tek­be kény­sze­rí­tet­te és min­dig ke­mé­nyen dol­goz­tat­ta Sá­tor­al­ja­új­hely „egy­sze­mé­lyes in­téz­mé­nyét”, min­den­ki Nán­di bá­csi­ját. Édes­ap­ja csend­ôr­ôrs­pa­rancs­nok... Tartalom megtekintése