Valler László

Szállítmányozási vállalkozó,

Sárospatak

baz_04_176_valler_laszlo_1.jpgKözismert tény, hogy a gyer­mekkori élmények alapvetôen meghatározzák az ember személyiségét. Valler László Bodrogkis­faludon született 1960­-ban, a Valler család harmadik, legkisebb fiaként. Az ô esetében családi tragédiák sorozata jellemezte ezt a kort, hiszen ötéves korában nagyapját, három évvel késôbb édesapját vesztette el, kilencéves korától pedig a szeretett nagymamától kellett örök búcsút vennie. Természetes, hogy a tragikusan rövidre sikerült gyermekkor megkövetelte az átlagosnál lényegesen nagyobb önállóságot. Ma, túl a negyedik x­-en is úgy érzi, hogy a gyors helyzetfelismerést, a kockázatok kezelését, a sikeres vállalkozáshoz szükséges döntési képességet ekkor kezdte elsajátítani. A családi fé­szekbôl hamar kirepült, már az általános iskolai tanulmányait is a szomszédos Tokajban fejezte be. Villanyszerelô szakmát és érettségit már Budapesten szerzett, ott kezdett dolgozni is. Késôbbi vállalkozása számára is fontos felismerése a fôvárosban töltött éveknek: minden üzlet Budapestrôl indul ki. Ott kiépített kapcsolatai és megszerzett gazdaságpolitikai ismeretei jelentették 1985-­ös hazatérése után a tervezett vál­lalkozáshoz szükséges szellemi tôkét. Azt már a gyakorlat bizonyította, hogy a pesti összefüggések ismerete, a széles látókör még a helyi kapcsolatrendszer kiépítésénél is pótolhatatlan segítséget jelentett, még a Tokaj­hegyalja viszonyait sokkal jobban ismerô, helyben élô „konkurenciával” szemben is. A 25 éves Valler Lászlónak volt még egy sajátságos, de az indulásnál értékesnek bizonyuló „segédrakétája” is; Pesten élô fiatalemberként megismerkedett a Hegyalján akkor még ismeretlen diszkó világával, a legmodernebb nyugati zenei irányzatokkal és – természetesen – ebben a körben is szorgalmasan épí­tette emberi, üzleti kapcsolatait, rendszerezte a lehetôségeket. 1985 azonban nemcsak a vállalkozás kezdetét jelen­ tette számára, hiszen erre az évre esett házasságkötése is, így kettôs oka volt arra, hogy visszatérjen szülôfalujába, Bodrogkisfaludra. Egy bérelt IFA teher­ autó volt az elsô munkaeszköze. En­nek a 16 éves jármûnek és autószerelô testvérének köszönhetôen mûszaki és szerelési ismereteit is sikerült elmélyítenie. Ezt a tényt természetesen fanyar humorral említi, de arra még is jó volt ez az állapot, hogy a fiatal vállalkozó érdeklôdése a megbízható autók felé forduljon.  Ugyanakkor  tapasztalta a „gebines” vállalkozók mozgásterének korlátait is, de a rendszerváltás elôtt be kellett érnie ezzel a lehetôséggel is.

Elôször Bodrogkeresztúrban, majd Olaszliszkán vállalt munkát. A téesz­melléküzemágak termékeit, illetve a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat szállí­totta. Egyre szélesebb kapcsolatrendszere épült, a teljes önállósághoz már csak a törvények által biztosított lehetôséget várta.

1991­ben már egyéni vál­lalkozóként valósította meg elképzeléseit, rövide­sen egy Németországban vásárolt használt Mercedes kisteherautó segítette céljai felé. Ugyanebbôl a típusból egyre nagyobb és egyre fiatalabb évjá­ratú teherautók biztosították a fejlôdést, a megbízhatóságot.

A vállalkozás bôvülésével együtt a gépkocsitípus is változott; Valler Lász­ ló „átnyergelt” a VOLVO­ra. Szemé­lyesen utazott ki Svédországba, azóta már vagy harmincszor megismételte ezt az utat, hiszen azóta kizárólag ezt a márkát használja, szinte minden vál­ tozatban.

Döntését egy autós körökben közismert igazsággal indokolja:

– A Renault kényelmes, az Iveco ol­csó, a Mercedes pedig odaér. A Volvo viszont minden márka közül a legbiz­tonságosabb, jellemzôje, hogy tulaj­donosai nem ismerik a villáskulcsot. A fülke kiemelkedô biztonsága különösen értékes tulajdonság, hiszen kollé­gáimat is család várja otthon.

Jelenleg kilenc autó szolgálja a szállíttatókat, jellemzô, hogy a gépkocsik ve­zetôi nem cserélôdnek, valamennyien a„törzsgárda” tagjai.

Különös hangsúlyt helyeznek a kocsik esztétikai állapotára, hiszen ez alapve­tô feltétele a partneri bizalomnak. Fontos üzleti szabály a korrekt díjszabás, de soha nem mennek a piaci ár alá.

Gazdasági nyereséget a visszfuvarok pontos szervezésével biztosítanak.

A család meghatározó szerepe ebben a vállalkozásban elvitathatatlan, a feleség maga is részt vesz az adminisztratív munkában, a két kislány pedig érté­kessé teszi Valler László számára a szabadidôt. Ezért döntött úgy, hogy nem mennyiségi fejlesztésre törekszik, hiszen a több jármûvel együtt járó többletfeladatok a családi kapcsolat rovására mennének.

A család pedig fontos tényezô Valleréknál, Sárospatakra is a nagyobbik testvér, János ittléte miatt költöztek. Kezdetben János kereskedelmi tevékenységét segítette László szállítmányozó tevékenysége.

A munkatársak létszáma stabil, de fejlesztési tervek vannak. Az egyik szempont a minél fiatalabb géppark létrehozása, a másik a speciális vontatmányok beszerzése, hiszen egy traktor – a rakodási idôket figyelembe véve – így hamarabb és gazdaságosabban fordulhat egy-­egy fuvarban. Tekintve, hogy kizárólag belföldön fuvaroznak, Valler László tiszteletben tartja munkatársai igényeit: – ôk is megszokták, hogy otthon alszanak.

(Borsod-Abaúj-Zempléni Almanach 4. kötet. In-Forma Kiadó Nyíregyháza 2003.)
Szerző: 2018. 01. 17.
Ha még nincs közöttünk, csatlakozzon most az Unokáink is olvasni fogják oldal kedvelőihez a Facebookon!

Hasonló

Lisztománia

Tüttő József alkotása 50x30cm, olaj/MDF. “Lisztománia, üzenet a Liszt érzékenyeknek!!” Rossz vicc, kicsit megengedtem magamnak az áthallás mókáját. Tüttő József jó humorral sajátos komponálással terítette elénk nagy zeneköltőnk jellemzőit: az... Tartalom megtekintése

Hitler Sasfészke Berchteschgadenben

Elérhetetlen, megközelíthetetlen, bevehetetlen… Már-már népmesei jelzők is feltűnnek az egykori náci vezető Salzburg mellett, ám mégis Bajorországban felépített rejtekhelyével kapcsolatos legendákban. Még a háború után is jó ideig megismerhetetlen volt... Tartalom megtekintése

Alkonyattól pirkadatig

Tüttő József alkotása60x90cm Olaj/MDF. A téma örök, a feldolgozások többsége ismert, de ez az egyéni, összetéveszthetetlen stílre fel kell kapni a fejet!!! A komor színhasználattal az állatok robusztussága is alátámasztott, a... Tartalom megtekintése