Laki Tibor

Az Arany Sas Patika vezető gyógyszerésze, Tiszaújváros Az édesanya gyógyszerkiadó szakasszisztensi munkájának köszönhetően a Laki család mindkét fiúgyermekének viszonylag korán volt módja a patikai kulisszák mögé tekinteni. Talán a jó... Tartalom megtekintése

Ho­mon­nay Nán­dor

Nyu­gal­ma­zott is­ko­la­igaz­ga­tó, test­ne­ve­lő ta­nár, Sá­tor­al­ja­új­hely A XX. szá­zad ma­gyar tör­té­nel­me hol meg­aláz­ta, hol fel­emel­te, oly­kor gro­teszk hely­ze­tek­be kény­sze­rí­tet­te és min­dig ke­mé­nyen dol­goz­tat­ta Sá­tor­al­ja­új­hely „egy­sze­mé­lyes in­téz­mé­nyét”, min­den­ki Nán­di bá­csi­ját. Édes­ap­ja csend­ôr­ôrs­pa­rancs­nok... Tartalom megtekintése

Petercsák Pál

Polgármester, Felsőregmec, Sátoraljaújhely A Zemplén-hegység északkeleti részén, a szlovák határ és a Ronyva folyó mentén fekszik Felsőregmec. A néhány évtizede még hatszáz főt számláló településen ma már csak 250-en élnek.... Tartalom megtekintése

Kucsma István

Jegyző Gönc A közel 2500 lelkes kisváros a Zemplén-hegység lábánál, a Hernád folyó völgyében fekszik. A település híres lakója volt az első magyar bibliafordító, Károli Gáspár, aki 1563-tól haláláig élt... Tartalom megtekintése

Mol­nár Jó­zsef

Igaz­ga­tó, Me­ző­kö­vesd Csa­lád­ja: szü­lei és min­den is­mert elôd­je me­ző­kö­ves­di, ő ma­ga is itt élt vi­lá­gé­le­té­ben. Szü­le­té­si he­lye azon­ban On­ga, egy má­sik bor­so­di kis fa­lu, ahol an­nak ­ide­jén, 1946 nya­rán, szü­lei... Tartalom megtekintése

Tivadar Andrásné

Élelmezésvezető, Nyírjákó Egy teljes emberöltő történésein ment már keresztül eddigi élete során Tivadar Andrásné! Ettől egyedi és rendkívüli a sorsa. Származását tekintve „Királyi”, merthogy anyai nagyanyja Király Terézia, apai nagyanyja... Tartalom megtekintése

Kovács László

Polgármester, Gömörszőlős A település a kis falvak közül is az aprók közé tartozik, lakóinak száma 2004 októberében 98 fő volt. Csakhogy nem a létszám, nem a méret a lényeg, mert... Tartalom megtekintése

Sápadt villámocskák

Szemelvények Ésik Sándor most megjelent Csipkezsófika álma című könyvéből Ők a buszmegálló egyik sarkába húzódtak, én a másikba. A drótüveg szennyes falán gyorsan suhantak el a szélkergette levelek, és egy részük fennakadt az... Tartalom megtekintése

Prof. Dr. M. Samir Rady

Főigaz­ga­tó,­ Kiskun­ Kuta­tóköz­pont,­ Kiskun­ha­las­-Füzes­pusz­ta­ Az „egyipto­mi­ magyar”­ hozzá­­érté­sét­ ma már senki­ nem vonja­ két­ségbe­. Nagy sze­ren­csénk, hogy amikor­ Egyiptom­ból,­ a kai­rói­ mezô­gaz­da­sá­gi­ egyete­met­ sum­ ma cum laude minô­sí­tés­sel­ elvé­gez­ve,­ egyéves­... Tartalom megtekintése

Darai Imre

Sportközpont-igazgató Kazincbarcika Az idén 50 éves Kazincbarcika városát országszerte úgy ismerik, mint sportfellegvárt, ahol jelentőségének megfelelően foglalkoznak a tömeg-, szabadidő- és versenysporttal. Nem véletlenül adományozták a településnek a Nemzeti Sportváros... Tartalom megtekintése